Summer Snow Drama Review

Summer Snow My Score: 9/10 ★★★★★ Lead Actors: Domoto Tsuyoshi Hirosue Ryoko Imai Tsubasa Ikewaki Chizuru Oguri Shun  Episodes: 11 Genre: Comedy/Drama/Romance